Ordinær generalforsamling og medlemsmøde torsdag den 26. maj 2016

Generalforsamling og medlemsmøde torsdag den 26. maj 2016 hos ACCURA Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup

Programmet er som følger:

Kl. 16.00 – 16.30:        Generalforsamling i Dansk Forening for Udbudsret

I overensstemmelse med vedtægternes § 5 er dagsordenen følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens beretning og regnskabsaflæggelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.

Kl. 16:30 – 16:40:        PAUSE

Kl. 16:40 – 17:25:         ”Evalueringsmetoder” v/chefkonsulent Michael Fibiger, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Chefkonsulent Michael Fibiger holder oplæg om kravet i udbudslovens § 160 om forudgående offentliggørelse af evalueringsmetoder.

Kl. 17:25 – 17:40:         PAUSE

Kl. 17:40 – 18:00:        ”Nyt fra udbudsretten”, v/ fhv. klagenævnsformand H.P. Rosenmeier.

Kl. 18:00                         Afrunding & afslutning.

 Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af arrangementet skal tilmelding ske til dffu@accura.dk senest fredag den 20. maj 2016.