Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er “Dansk Forening for Udbudsret (DFFU)”.

Foreningens hjemsted er København.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til reglerne om udbud, både EU-reglerne og de danske nationale regler. Foreningens målgruppe er alle, der beskæftiger sig med disse regler, både jurister og ikke-jurister.

Foreningen skal danne et forum for diskussion og forståelse af udbudsrettens problemer.

Foreningen skal arbejde for, at ordregivere, tilbudsgivere og disses rådgivere har en tilstrækkelig forståelse af udbudsreglerne.

Foreningen udøver sit formål ved afholdelse af foredrags- og diskussionsarrangementer og på anden hensigtsmæssig måde, fx. etablering af et interaktivt websted, udsendelser af meddelelser om nyheder til medlemmerne, etablering af netværk mellem medlemmer og information til offentligheden om generelle udbudsretlige spørgsmål.

Stk. 2.

Foreningens bestyrelse kan endvidere årligt foretage uddelinger af op til 25% af foreningens egenkapital i henhold til det senest aflagte regnskab til fremme af forskning eller udgivelser på det udbudsretlige område, herunder fx. til præmier i præmiekonkurrencer om udbudsretlige emner eller i støtte til udgivelse af videnskabelige publikationer.

§ 2

Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner samt virksomheder og institutioner.

Medlemmernes kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling for det næstfølgende kalenderår.

Første kontingent betales ved indmeldelsen. Ved indmeldelse efter den ordinære generalforsamling dækker betalingen også det efterfølgende år.

Der sker ikke refusion af betalt kontingent ved udmeldelse.

§ 3

Foreningens daglige ledelse udøves af en bestyrelse bestående af ni medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer, herunder formanden, vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en eller to næstformænd, en kasserer og fem andre medlemmer. Det tilstræbes, at minimum to medlemmer af bestyrelsen er ikke-jurister. Genvalg som formand og kasserer kan kun finde sted i fire på hinanden følgende valgperioder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fem bestyrelsesmedlemmer, herunder et medlem af formandskabet (formanden eller en næstformand), er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange et bestyrelsesmøde afholdt.

§ 4

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

Indkaldelser til generalforsamlinger foretages af bestyrelsen. Indkaldelse sker ved brev eller e-mail til medlemmerne.

Ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling kan afvikles digitalt.

Vedtagelse på en generalforsamling forudsætter, at det pågældende punkt har været indeholdt som et punkt på dagsordenen i en indkaldelse i henhold til § 5 eller § 6.

Vedtagelser på en generalforsamling, herunder vedtagelser om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning, træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

§ 5

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i andet kvartal med følgende dagsorden:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassererens beretning og regnskabsaflæggelse.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling med 4 ugers varsel med angivelse af de ovennævnte punkter på dagsordenen.

Ønsker om punkter på dagsordenen ud over de anførte skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen udsender derefter senest 14 dage før generalforsamlingen en supplerende dagsorden med angivelse af det eller de pågældende punkt(er) på dagsordenen.

§ 6

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen skal endvidere indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelsen sker med angivelse af den dagsorden, som de pågældende medlemmer ønsker.

§ 7

Foreningen tegnes af et medlem af formandskabet i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Foreningens medlemmer og bestyrelsen har ikke personlig hæftelse.

§ 8

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 9

I tilfælde af foreningens opløsning udbetales foreningens midler til Dansk Røde Kors.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 8. november 2006, ændret på den ordinære generalforsamling den 22. maj 2014 og ændret igen på den ordinære generalforsamling den 17. november 2020.

Udskriftens rigtighed bekræftes

Som dirigent på den ordinære generalforsamling den 17. november 2020:

Advokat Thomas Thorup Larsen